หน่วยงานต้นสังกัดตกลงยินยอมจ่ายเงินค่าเสียหายจำนวนกว่า 6.5 ล้านบาท กรณีพลทหารวิเชียร เผือกสม ถูกครูฝึกทหารซ้อมจนเสียชีวิต

16-07-2013_ใบแจ้งข่าว มารดาพลทหารวิเชียร เผือกสม ตกลงยอมรับค่าเสียหายกว่า 6.5 ล้านบาท ในคดีแพ่ง25560423-231007.jpg

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ใบแจ้งข่าว
หน่วยงานต้นสังกัดตกลงยินยอมจ่ายเงินค่าเสียหายจำนวนกว่า 6.5 ล้านบาท
ให้แก่มารดาพลทหารวิเชียร เผือกสม ถูกครูฝึกทหารซ้อมจนเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 56 ศาลแพ่งได้นัดพร้อมคดีที่นางประเทือง เผือกสม ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิด กรณีพลทหารวิเชียร เผือกสม บุตรชาย ถูกครูฝึกซ้อมจนเสียชีวิตในระหว่างการฝึกทหารใหม่ที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
เดิมคดีนี้ศาลให้นัดไกล่เกลี่ย และผู้แทนของจำเลยทั้งสามในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารครูฝึกผู้ทำร้ายร่างกายพลทหารวิเชียร เผือกสม ในระหว่างการฝึก จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต ได้แก่ กระทรวงกลาโหม จำเลยที่ 1 กองทัพบก จำเลยที่ 2 และสำนักนายกรัฐมนตรีต้นสังกัดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จำเลยที่ 3 ได้นำเรื่องเสนอกรมบัญชีกลางให้อนุมัติเงินค่าเสียหายจำนวน 7,049,213 บาท ให้แก่นางประเทือง เผือกสม
ต่อเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 56 ดังกล่าว ทนายจำเลยทั้งสามแจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้อนุมัติการจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่โจทก์แล้ว โดยฝ่ายจำเลยขอหักเงินที่กองทัพภาค 4 ได้จ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นไปแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโจทก์ตกลงยอมรับตามข้อเสนอดังกล่าว แต่จะไม่ขอถอนฟ้อง ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันที่ศาล และขอให้ศาลบันทึกรายงานว่าจำเลยยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทนายจำเลยทั้งสามขอไปแจ้งผลการประนีประนอมยอมความดังกล่าวให้จำเลยทั้งสามทราบ และต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากจำเลยทั้งสามก่อน จึงจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ได้ ดังนั้น จึงขอเลื่อนการทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปเป็นในวันที่ 16 ก.ย.56 เวลา 13.30 น.
พลทหารวิเชียร เผือกสม ได้เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุและศึกษาจนจบชั้นปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผลการเรียนเกียตินิยมอันดับ 1 และสำเร็จระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 พลทหารวิเชียรได้สมัครเข้ารับการเกณฑ์ทหารและเข้าฝึกที่หน่วยฝึกทหารใหม่ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ครูฝึกทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ทหารรวมกันประมาณ 10 นาย ได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายพลทหารวิเชียร โดยทรมานและกระทำทารุณโหดร้าย โดยอ้างว่าพลทหารวิเชียร เผือกสม หลบหนีการฝึก ทำให้พลทหารวิเชียร ได้รับบาดเจ็บสาหัส และได้เสียชีวิตในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 โดยสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากไตวายเฉียบพลันจากกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
ทั้งนี้ ในส่วนของคดีอาญาที่นางประเทืองได้แจ้งความดำเนินคดีกับครูฝึกทหารใหม่และทหารที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายพลทหารวิเชียรจนถึงแก่ความตายแล้ว แต่ยังมีความล่าช้ามาก โดยคดีอยู่ในระหว่างการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) มากว่าหนึ่งปีแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด การลงโทษโดยทำร้ายร่างกายด้วยวิธีการทารุณโหดร้าย นอกจากจะเป็นความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งแล้ว ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล และละเมิดอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีและมีพันธกรณีให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯดังกล่าวด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม นายรัษฎา มนูรัษฎา ทนายความ สภาทนายความ 02 282 9906
นางสาวภาวิณี ชุมศรี ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 02 693 4939

Advertisements