Uncategorized

แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จุดยืนของสภาประชาสังคมชายแดนใต้18dec2012

แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฉบับที่ 6 / 2555 เรื่อง จุดยืนของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ สืบเนื่องจากเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะสยดสยองและไร้มนุษยธรรมต่อพี่น้องประชาชนและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถึงที่สุด จนทำให้สังคมทั่วไปหวั่นวิตกว่าการต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของแต่ละกลุ่มในอนาคตจะใช้ความรู้สึกเคียดแค้นชิงชัง ป่าเถื่อนสยดสยองไร้มนุษยธรรมแทนเหตุผลและสติปัญญากันมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าสติปัญญาและเหตุผลเชิงสร้างสรรค์ที่เปี่ยมไปด้วยความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยังคงเป็นวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นปัญหาทางการเมือง สภาประชาสังคมชายแดนใต้จึงขอประกาศท่าทีจุดยืนสนับสนุนการแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ดังนี้ 1. เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1.1 ยกระดับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ 1.2 ยึดถือนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2555 – 2557 เป็นแนวทางหลักในการแก้ปัญหา 1.3 ผลักดันกระบวนการสันติภาพให้จริงจังและต่อเนื่อง 1.4 ขยายประชาธิปไตยสู่ประชาชนโดยการกระจายอำนาจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสังคมของตนเองให้มากขึ้น 1.5 สร้างความเป็นเอกภาพในการทำงานของกลไกรัฐทุกระดับ ทุกสังกัด ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.6 เร่งรัดให้คดีความมั่นคงทุกคดีดำเนินไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกระบวนการยุติธรรม 1.7 แก้ไขไม่ให้การบริหารราชการแผ่นดินทุกกระทรวงทบวงกรม มีลักษณะไปกดทับอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ทุกเชื้อชาติและศาสนา 1.8 ดูแลอย่างเข้มงวดมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่ากรณีใดๆ 2. เราขอเรียกร้องให้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังต่อไปนี้ 2.1 พึงตระหนักว่าการก่อสงครามที่มีลักษณะเหี้ยมโหดสยดสยองไร้มนุษยธรรมไม่แยกแยะเป้าหมายว่าเป็นผู้ถืออาวุธหรือไม่ อีกทั้งยังกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไร้ขอบเขตนั้น เป็นการก่อสงครามที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในระยะยาว การต่อสู้ที่เริ่มต้นจากอุดมการณ์เพื่อสังคมของชาวมลายูปาตานีก็จะค่อยๆ กลายเป็นอาชญากรรมที่น่ารังเกียจไปในที่สุด 2.2 พึงตระหนักว่าสิทธิในการปกครองตนเองกับการดำรงไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งดินแดนและอำนาจอธิปไตยของรัฐไทยนั้น… Continue reading แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จุดยืนของสภาประชาสังคมชายแดนใต้18dec2012

Advertisements