Feeds:
Posts
Comments

Picture1

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เผยแพร่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ใบแจ้งข่าว

จัดส่งรายงานคู่ขนานต่อยูเอ็น

เรียกร้องเรื่องสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลด้านสุขภาพของ

ชนพื้นเมือง/ชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) และศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ได้จัดส่งรายงานคู่ขนาน เกี่ยวกับพื้นที่ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของในข้อ 1 สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ, ข้อ 11 – สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง และข้อ 12 – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ในประเด็น ข้อ 1 สิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  เสนอให้เพิกถอนคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการจับกุม ข่มขู่ ทำลายพืชผล ขับไล่ชุมชนในท้องถิ่นโดยพลการ ไม่มีการแจ้งให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า ไม่มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานของพลเรือนในพื้นที่  และให้ทบทวนแผนปฏิบัติการป่าไม้ระยะ 10 ปีของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยให้ประเมินผลกระทบต่อสิทธิของผู้อาศัยอยู่ในเขตป่า  รวมทั้งการพิจารณาแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายป่าไม้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ควรได้รับการทบทวนและแก้ไขอย่างเหมาะสม ชนพื้นเมืองที่พลัดถิ่นหรือถูกโยกย้ายโดยเป็นผลมาจากกฎหมายเหล่านี้ ควรได้รับการเยียวยา ทั้งการชดเชย หรือหากไม่สามารถทำได้ให้จัดให้มี “ค่าชดเชยที่ยุติธรรม เป็นธรรมและเท่าเทียม”  และสนับสนุนแนวทางโฉนดชุมชนตามข้อเสนอขององค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ปัญหาที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็น ข้อ 11 – สิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง รายงานฉบับดังกล่าวเสนอให้  ยุติ การโยกย้ายอย่างถาวรหรือชั่วคราวออกจากบ้านเรือนและ/หรือที่ดินที่ตนครอบครอง โดยขัดกับความประสงค์ของบุคคล ครอบครัว และ/หรือชุมชน ทั้งนี้โดยไม่มีการจัดให้มี และไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองตามกฎหมายหรืออื่น ๆ อย่างเหมาะสม รัฐบาลไทยจึงต้องพิจารณาที่จะโยกย้ายชุมชนเหล่านี้กลับไปสู่ที่ดินอันเป็นข้อพิพาท จากนั้นให้ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมกับชุมชน และหาทางฟื้นฟูสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง   รวมทั้งกำหนดค่าชดเชยให้กับชุมชนที่ถูกไล่รื้อและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการฟื้นฟู ทั้งนี้เพื่อดูแลให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินอย่างเพียงพอ สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านสุขภาพและการเรียนหนังสือของบุตรหลานโดยทันที  อีกทั้งผลักดันให้รัฐบาลไทยควรยอมรับสถานภาพชนพื้นเมืองของ “ชาวไทยภูเขา” ในภาคเหนือและ “ชาวเล” ตามแนวชายฝั่งทะเลในภาคใต้ และ “ชนเผ่า” อื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก โดยกฎหมายป่าไม้และที่ดินควรยอมรับอย่างเป็นทางการต่อสิทธิแบบกลุ่มของชนพื้นเมืองที่มีต่อที่ดิน อาณาเขตและทรัพยากรของตนเอง ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมืองแห่งสหประชาชาติ (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)

ข้อ 12 – สิทธิที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต รายงานฉบับนี้ได้เสนอให้รัฐบาลไทยจะต้องอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายหัวตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ กลุ่มที่มีบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 0 ประเภททะเบียนราษฎร์ ทร.38 ก โดยตัวเลขหลักที่ 6 และ 7 เป็นเลข 8,9 (0-XXXX-89XXX-XX-X) ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 เมษายน 2558 และ มติครม.20 เมษายน 2558 โดยทันที  โดยจัดสรรงบประมาณเพียงพอจัดสรรโดยทันที   รวมทั้งรัฐบาลไทยต้องพิจารณาเพิ่มนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในประเทศไทยซึ่งกำลังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดทำทะเบียนและกำหนดเลขประจำตัว 13 หลักจำนวน 76,540 คน เพิ่มเข้าสู่ “กองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ”ตามมติครม.23 มีนาคม 2553 และให้มีการจัดสรรงบประมาณรายหัวอย่างเหมาะสม

โดยเพิ่มเติมข้อเสนอให้จัดตั้ง “กองทุนควบคุมโรคชายแดน” ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสิทธิขั้นพื้นฐานและการเข้าถึงบริการสุขภาพให้แก่ผู้อพยพเข้าเมืองและพลเมืองไทยที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ และไม่ได้อยู่ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและไม่ได้ริบสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขตามมติครม.23 มีนาคม 2553  สุดท้ายเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพที่ยั่งยืน เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมสำหรับพลเมืองไทยที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ รัฐบาลไทยต้องทบทวนและแก้ไขมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อตอบสนองความต้องการของพลเมืองไทยที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ โดยบุคคลเหล่านี้ควรมีสิทธิได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพและหลักประกันสุขภาพโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

 

การนำเสนอรายงานคู่ขนานดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 รัฐภาคีจะต้องเสนอรายงานภายในปีแรก นับจากวันที่กติกามีผลใช้บังคับ และทุกๆ 5 ปี หลังการส่งรายงานฉบับแรก หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  โดยรัฐบาลไทยได้จัดส่งรายงานฉบับแรกหลังการให้สัตยาบันไปแล้วเป็นเวลา 16 ปี  ได้กำหนดว่าจะมีการทบทวนรายงานและการพิจารณารายงานคู่ขนาน ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวันที่ 4-5 เดือนมิถุนายน ปี 2558 นี้  โดยทางคณะกรรมการ ESCR จะรับฟ้งการรายงานความก้าวหน้าจากผู้แทนของประเทศไทยและพร้อมกันนั้นก็เปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาชนสังคมทั้งไทยและต่างประเทศหลายองค์กรจัดส่งรายงานคู่ขนาน (shadow report) และร่วมรับฟังการรายงานด้วย ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีการถ่ายทอดสดในระบบ Webcast ขององค์กรสหประชาชาติด้วย ในวันที่ 4 มิถุนายนเวลา 15.00 และ ในวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 10.00. และ 15.00  น. ณ เวลาท้องถิ่น

รายงานฉบับภาษาไทยสามารถดาวน์โหลดได้ที่  Submisssion to ICESCR -Land rights _Thailand_05 May 2015 (final) Thai (print2)

รายงานฉบับภาษาอังกฤษสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=THA&Lang=EN

โปรแกรมล่าสุด Program ESCR final- participants -media- English-Thai – as of 28 May 2015- print

Detail Program ESCR final- eng- Thai – sent

เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 รัฐภาคีจะต้องเสนอรายงานภายในปีแรก  โดยเมื่อปี 2557 รัฐบาลไทยได้จัดส่งรายงานฉบับแรกหลังการให้สัตยาบันไปแล้วเป็นเวลา 16 ปี   และจะมีการทบทวนรายงานความก้าวหน้าของประเทศไทย ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในวันที่ 4-5 เดือนมิถุนายน ปี 2558   การเขียนรายงานของภาครัฐนั้นจะครอบคลุมผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นตามพันธกรณีของไทยว่าด้วยการส่งเสริมคุ้มครองและปกป้องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การจัดทำรายงานคู่ขนาน (shadow report)นั้นเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาสังคมทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมมีความจำเป็น เพราะจะช่วยให้การจัดทำรายงานมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งเนื้อหาที่เป็นสถานการณ์ปัญหา  การเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการจัดทำรายงาน และการได้ข้อเสนอที่ตรงประเด็น

ทั้งนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนที่มีส่วนร่วมในการจัดส่งรายงานคู่ขนานจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานเพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้งให้สื่อมวลชนโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน ถ.พญาไท ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม 40 คน มาจากสื่อมวลชน นักวิชาการ นักศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ ตัวแทนภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

08

Cross Cultural Foundation
For immediate release on 23 May 2015
(Correction)
CrCF Urges for Investigation of the use of force to suppress
peaceful demonstration on the first anniversary of the coup

On 22 May 2015, after the dispersal of demonstration at the Bangkok Art & Culture Centre, 34 students were arrested for staging their peaceful protest. It was reported that the officials in uniform and plainclothes have used force to quell the peaceful gathering causing at least two demonstrators to require treatment in hospital. Images broadcast by domestic and international media portrait the acts of the officers in uniform and plainclothes while they were using force, applying chokehold, pulling the demonstrators by their hair or their heads, and dragging them crudely on the road.

From an interview with one 24 year old male demonstrator who was receiving treatment in hospital, the Cross Cultural Foundation (CrCF) has found the person had been subjected to physical assault including being kicked, punched, hit causing numerous wounds on his body. Apart from applying a chokehold, some officer kneed him his chest prior to dragging him from place to place. Verbal abuse was hurled toward him all the time and eventually, other officers helped to kick and beat him up until he passed out. Then, some officer poured water on him to wake him up. During the time, he felt so tense in his chest and could barely breathe. After vomiting, he was brought to receive treatment at a hospital. The injured person sustained wounds on his face, neck, both arms and his right eye was nearly covered with bandage in full. He still feels the pain on his right ribs. At present, he is still put under intensive care of medical doctor.

The Cross Cultural Foundation (CrCF) deems that the right to peacefully exercise freedom of expression must be respected. Any act by the officials to stop any gathering or to restrict the right to freedom of assembly has to be conducted proportionately and reasonably. Even though the 34 demonstrators most of whom are students have been released without being pressed with any charge, but prior to their release, the officials asked to photocopy ID cards of all of them and had them write on the paper to pledge to not carry out more activism.

On the same day, another dispersal of anti-coup demonstration was carried out in the province of Khon Kaen where seven students were rounded up and held in custody for one night. They were later pressed with charges concerning the violation of the NCPO Announcement no. 7/2557 and the Order of the Head of NCPO no. 3/2558 issued by virtue of Section 44 of the 2014 Interim Constitution. Lately this morning, the seven students who are members of the Dao Din Group have been bailed out at 7,500 baht per person or altogether 52,500 baht.

The Cross Cultural Foundation (CrCF) feel deeply concerned about the use of force to suppress the demonstrations and the arrest and pressing of charges against a symbolic act, which is tantamount to be a breach of the right to freedom of expression by peaceful and decent means. We have the following demands to make;

1. Both incidences must be investigated promptly, independently, and effectively in order to preempt further suppression of public gathering which seems to infringe on human rights.
2. The investigation must help to bring to justice the perpetrators who have to face both criminal and disciplinary action. Also, remedies, compensation, restitution and rehabilitation must be provided adequately and properly to the injured persons. And there shall be no restriction against the right of the injured parties to exercise their right to judicial process to bring to justice the perpetrators.
3. The use of excessive force to suppress and stop any demonstration must be stopped since it purports to restrict the fundamental right and freedom of the people, which should garner respect and protection from the authorities.
4. The inquiry officials are urged to investigate the case fairly. The pressing of charges against Dao Din students in Khon Kaen is an exercise of legal power in breach of human rights principle and it is inclined to unfairly and unjustly restrict freedom of expression of the students.

For more information, please contact Ms. Pornpen Khongkachonkiet, Cross Cultural Foundation (CrCF), phone 02-6934939

25580523-155206.jpg

25580519-092117.jpg

2015-05-23 เรียกร้องให้มีการสอบสวนเรื่องปราบปรามการชุมนุมโดยสงบ final2

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เผยแพร่วันที่ 23 พฤษภาคม 2558(แก้ไข)

ขอให้มีการสอบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ใช้กำลัง

ปราบปรามผู้ชุมนุมโดยสงบในวันครบรอบหนึ่งปี 1 รัฐประหาร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีการจับกุมนักศึกษาที่ชุมนุมอย่างสงบจำนวนทั้งสิ้น 34 คนหลังการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ หอศิลปกรุงเทพ โดยมีการรายงานว่ามีการใช้กำลังจากเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบในการยุติการชุมนุมโดยสงบ การใช้กำลังส่งผลให้มีผู้ชุมนุมอย่างน้อยสองรายถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล  และมีภาพเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบใช้กำลัง บีบคอ ล๊อคคอ ดึงผม ดึงศีรษะ จับผู้ชุมนุมลากถูไปบนพื้นถนน เป็นต้น

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้สัมภาษณ์ผู้ชุมนุมชายอายุ 24 ปีที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพบว่า ผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกาย โดยการเตะ ต่อย ชกทำร้าย จนมีร่องรอยบาดแผลตามร่างกาย มีการกอดรัดคอและมีเจ้าหน้าที่บางรายใช้หัวเข่ากดกระแทกบริเวณหน้าอก และลากผู้เสียหายรายนี้จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง มีการข่มขู่ทางวาจาและขณะนั้นก็มีการรุมเตะทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บและสลบไป  เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำมาราดที่หน้าจนฟื้นแล้วผู้เสียหายก็มีอาการหายใจไม่ออก จนอาเจียน ต่อมาถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง   ผู้เสียหายมีบาดแผลบริเวณหน้า คอ แขนทั้งสองข้าง ตาขวาปิดเกือบสนิท มีอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงด้านขวา  ปัจจุบันยังคงพักรักษาตัวและได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความเห็นว่าการชุมนุมเพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างสงบสันติต้องได้รับการเคารพ การกระทำของเจ้าหน้าที่เพื่อยุติการชุมนุมหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่สมควรกว่าเหตุและได้สัดส่วน  จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาทั้ง 34 คนได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ตั้งข้อหา อย่างไรก็ตาม  สุดท้ายก่อนปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนพร้อมให้ผู้ชุมนุมทุกรายเขียนกำกับว่าจะไม่เคลื่อนไหว

ในวันเดียวกันมีเหตุการณ์ยุติการชุมนุมที่จังหวัดขอนแก่น มีนักศึกษาจำนวน 7 ราย ถูกจับกุมและควบคุมตัวเป็นเวลาหนึ่งคืน ต่อมาถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศ คสช.ที่ 7 /2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง และคำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ตามอำนาจมาตรา44 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี2557 หลังทำกิจกรรม 1 ปีรัฐประหาร  โดยล่าสุดเช้านี้  นักศึกษากลุ่มดาวดินทั้ง 7 คนได้รับการประกันตัวออกมาแล้ว ด้วยวงเงินคนละ 7,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,500 บาท

ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมมีความห่วงใยต่อการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ปราบปราม จับกุมและตั้งข้อหา การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตและปราศจากความรุนแรง  ขอเรียกร้องดังนี้

  • ขอเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์โดยทันที อย่างเป็นอิสระ และมีประสิทธิภาพในทุกกรณี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้การยุติการชุมนุมเกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอีก
  • การสืบสวนสอบสวนต้องนำมาซึ่งการนำคนผิดมาลงโทษทั้งทางวินัยและกฎหมาย รวมทั้งการพิจารณาการชดเชย  การชดใช้และการฟื้นฟูเยียวยาต่อผู้ชุมนุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  และไม่จำกัดสิทธิผู้เสียหายที่จะดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
  • ยุติการใช้กำลังที่เกินกว่าเหตุในการปราบปราม ยุติการชุมนุมโดยสงบของประชาชน อันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รัฐบาลควรเคารพและปกป้องคุ้มครอง
  • ขอให้พนักงานสอบสวนพิจารณาการสั่งคดีด้วยความเป็นธรรม การตั้งข้อหาต่อนักศึกษาสมาชิกกลุ่มดาวดิน ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ขัดต่อหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นการปิดกั้นการแสดงออกทางความคิดเห็นต่อกลุ่มนักศึกษาจนเกิดสมควร ไม่เป็นธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Tel. 02-6934939

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

คดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพนายสุรกิช ชัยมงคล (คดีหมายเลขดำที่ อช.9/2557 ศาลอาญา)

ศาลอาญา นัดไต่สวนพยาน วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00–16.30 น. คือ พันตำรวจเอกพัฒนา กิจไกรลาศ ผู้ตรวจศพ ซึ่งจะมาเบิกความเกี่ยวกับการตรวจสภาพศพ และพนักงานสอบสวน

คดีดังกล่าวเป็นกรณีที่นายสุรกริช ชัยมงคล อายุ 35 ปี ผู้ต้องหาคดีกรณียิงนายสุทิน ธราทิน แกนนำประท้วงขัดขวางการเลือกตั้งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 โดยนายสุรกริชถูกจับกุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ต่อมาเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ขณะถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
Post mortem inquest of Mr. Surakrich Chaimongkon (Black case no. OJ9/2557 Criminal Court)

The Criminal Court has scheduled witness examination on 21 May 2015 from 9.00–16.30 including Pol Col Pattana Kitkrailat, who examined his body. He along with the inquiry officials will give evidence as per the examination of the body.

Mr. Surakrich Chaimongkon, 35 years, was accused of shooting dead Mr. Suthin Tharathin, a core member of those opposing elections on 26 January 2014. The arrest of Mr. Surakrich took place on 8 July 2014 invoking Martial Law and he was brought to custody at the Bangkok Remand Prison since 9 July 2014. He was pronounced dead on 28 August 2014 at the Bangkok Remand Prison due to unnatural, albeit unclear causes.

———————————————–
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
Thai Lawyers for Human Rights
โทร/Tel (+66) (0) 96-789-3172, 096-789-3173
e-mail: tlhr2014@gmail.com

25580520-121812.jpg

ห้วข้อพูดคุย คืือ ปัญหาชนกลุ่มน้อยและการแก้ไข
ข้อคิดในการแก้ไขปัญหาจชต. จากศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ที่เวที ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาจังหวัดจชต. วันพุธที่ 20 พค. 2558
ห้วข้อพูดคุย คืือ ปัญหาชนกลุ่มน้อยและการแก้ไข

ความเห็นตรงไปตรงมา หยิบจับมาได้ว่าสังคมไทยต้องมีความเข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรมและทำให้ได้ในทางปฏิบัติ แล้วก็มี
ข้อคิดในการแก้ไขปัญหาจชต ส่วนเกี่ยวกับการเจรจาดังนี้
1. ทางฝ่ายรัฐไทย เห็นพ้องต้องกันไหม เรื่องการเจรจา ถ้าไม่เป็นหนึ่งเดียว การเจรจาลำบาก
2. ทางฝ่ายรัฐไทย มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ ที่ต้องการดำรงความขัดแย้งไว้ อาจทำให้การเจรจาล้มเหลว
3. ทางฝ่ายรัฐไทยมีความจริงใจหรือไม่ในการเจรจาโดยไม่มีเงื่อนแง
4. ทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมีเงื่้อนแง่
5. ฝ่ายรัฐที่เจรจาต้องไม่มีการช่วงชิงแกนนำ
6. ฝ่ายคู่เจรจาเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่ หรือมีการช่วงชิงการนำ
7. กลุ่มที่เจรจาเป็นกลุ่มแท้จริงหรือไม่ หรือมีอำนาจตัดสินใจหรือไม่
8. มีกลุ่มอื่นหรือไม่ ที่ต้องพูดคุยด้วย ทั้งมีอำนาจและไม่มีอำนาจหรือไม่
9. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแต่ภายในประเทศไทยหรือไม่ หรือมีปัจจัยต่างประเทศด้วย

สรุป ถ้าไม่พร้อม อาจจะต้องยืดออกไป คู่เจรจาต้องรู้สึกว่า ตนชนะไม่ได้แล้ว
ถ้ามีคนใดกำลังได้เปรียบก็จะไม่มีการเจรจา เรื่องนี้เร่ื่องใหญ่
อาจต้องคุยกันนอกประเทศใกล้ๆ นอกประเทศไกลๆ
ทุกฝ่ายที่ร่วมเจรจาต้อง win มีความพอใจทั้งสองฝ่าย win win

25580520-115304.jpg

Cross Cultural Foundation​

For immediate release on 18 May 2015

Press Release

First court hearing scheduled in a case filed

Against a military official for alleged assault on two youth in Yala in 2009

The plaintiffs, the two injured parties from physical assault allegedly committed by a military official, are to give their oral and written statement to the Supreme Administrative Court on 19 May 2015 at 13.00. The first hearing of the case will take place in Room 4, 3rd floor of the office of the Supreme Administrative Court in a Black Case no. O1256/2555 between Mr. Mazaofi Kwaengboo, plaintiff no.1 and Adil Samae (under 20 years old), plaintiff no.2 represented by Mrs. Yiza Lamae v. Ministry of Defense, defendant no.1, Royal Thai Army, defendant no.2, Internal Security Operations Command Region (ISOC), defendant no.3 and the Office of the Prime Minister, defendant no.4.

The Supreme Administrative Court has given a copy of preliminary finding of the Judge-Rapporteur in charge of this case to the parties involved. The dispute is related to an alleged assault act committed by an administrative or state official who exercised his power according to the law. After the preliminary finding is completed by the Judge-Rapporteur, the court has designated the date for the first hearing as aforementioned during which time both parties are entitled to submit their statements and adduce evidence to support their statements.

Prior to the case being brought to the Administrative Court, the military official who has allegedly committed physical assault against the two plaintiffs had been indicted in a criminal suit with the Pattani Military Court on committing physical injuries to which case he pleaded guilty to the charge. The Military Court sentenced him to six months of imprisonment and a fine of 2,000 baht. Given his pleading to the charge, his imprisonment has been reduced by a half and suspended for two years. Though the incidence took place over six years ago in 2009, and the injured parties were then 14 and 20 years respectively, they and their relatives continue to demand justice to their case. They want to set precedent to claim the right to remedies for other people who are affected as well.

For more information, please contact;

Mr. Preeda Nakpew, attorney of the Cross Cultural Foundation (CrCF),

Phone 089-6222474

Remarks:

When Army officer of TF no. 41 filed the complaint on CrCF and Director of CrCF in May 2014, the complaint referred to an open letter dated 2 May 2014 that CrCF issued related to the rearrested and ill treatment against Mr. Adil Samae on 27 April 2014. Mr. Adil later was released without charges.

Related topic:

https://voicefromthais.wordpress.com/2015/05/18/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81/

https://voicefromthais.wordpress.com/2015/05/18/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81/

25580519-092117.jpg

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,461 other followers