Feeds:
Posts
Comments

ภาษาไทย Thailand OPAC Powerpoint presentation final (thai)

English Thailand OPAC Powerpoint presentation final (2)

 

image

 

image

แถลงการณ์ กรณี ตรวจ ดีเอ็น เอ เด็ก กรณีเหตุการณ์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

ขอให้ทุกฝ่ายให้การคุ้มครองและปกป้องเด็ก ใน จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

โดย กลุ่มด้วยใจ

          ในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันสิทธิเด็กสากล” เพื่อเป็นการรณรงค์ในเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก ตั้งแต่สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ได้รับการศึกษาและพัฒนาตามวัย ตลอดจนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอันตราย การถูกละเมิดและถูกแสวงประโยชน์ แต่เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 หน่วยงานความมั่นคงหลายหน่วยงานได้เข้าปิดล้อมและตรวจค้น บ้านเลขที่ 57/1 ม.1 บ.ดอนรัก ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานีซึ่ง ได้ดำเนินการตรวจเก็บสารทางพันธุกรรม DNA ลายพิมพ์/ลายนิ้วมือ ของบุคคลดังนี้ คือ นายมาอุเซ็น แวจิ น.ส.ซอมารีย๊ะ มะลี น.ส.เจ๊ะปาตีเมาะ แว กะจิ และ เด็กชายอายุ 5 เดือน ดังปรากฏในภาพสื่อ ต่างๆ  

ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งระบุว่า รัฐต้องคำนึงถึง ว่า ตามที่ได้ระบุในปฎิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้น เด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจ จึง ต้องการการพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงต้องการการคุ้มครองตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเกิด นอกจากนี้ ยังได้ระบุไว้ด้วยว่า

 ข้อที่ ๒ ๑. รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ แก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ในเขตอำนาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใดๆ โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ เมืองหรือทางอื่น ต้นกำเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ หรือสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

  ๒. รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันว่าเด็กได้รับการคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ หรือ การลงโทษในทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิดเห็นที่แสดงออก หรือความเชื่อของบิดา มารดา ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก   

ข้อที่ ๓ ๑. ในการกระทำทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระทำโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก  

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 50 ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนฯข้อมูลเกี่ยวกับเด็กโดยเจตนาที่จะทำให้เด็กเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียง หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น

การกระทำเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการภายใต้กฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ทางกลุ่มด้วยใจ ติดตามข่าวนี้ด้วยความไม่สบายใจอย่างยิ่งยวดถึงแนวทางการทำงานของหน่วยงานความมั่นคง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการว่า การตรวจดีเอ็นเอเด็กเป็นการกระทำที่สามารถกระทำได้หรือไม่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์การตรวจดีเอ็นเอเด็กมาแล้วจากการบันทึกโดยกลุ่มด้วยใจถึง 3 ครั้ง ในปี 2558 และมีเด็กถูกตรวจดีเอ็นเอจำนวน 13 คน และในครั้งนี้เด็กที่ถูกตรวจดีเอ็นเอมีอายุพียง 5 เดือน 

กลุ่มด้วยใจจึงขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงถึง ความจำเป็น เหตุผล รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงการแสวงหา มาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อไป รวมไปถึงผู้ที่เผยแพร่ ภาพ ชื่อ ในสื่อต่างๆ

  
กำหนดการ กิจกรรมA Beautiful Children Rights Day
วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30-15:00 น
ณ อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี
################################################################################

 

เวลา 08.30-09.00 น. ​ลงทะเบียนและแจกของที่ระลึกให้เด็ก
เวลา 09.00-10.20 น.​พิธีเปิดโครงการฯ
​ —กล่าวเปิดงาน
​ —การแสดงชุด “ ลิเกบุตรี” โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี
เวลา 10.20-11.20 น.​ล้วงความคิด “ เมืองในอนาคตของเด็ก” โดยทีมงานกิจกรรมเด็กฯ
เวลา 11.20-12.00 น.​การแสดงชุด “ ลิเกฮูลู” โดยเด็กๆจากบ้านกูจิงลือปะ
เวลา 12.00-13.00 น.​รับประทานอาหารและปฏิบัติศาสนกิจ
เวลา 13.00-14.30 น.​การแสดงบนเวทีของเด็ก
​— การแสดงชุดละครเร่ โดยกลุ่มข้าวยำ ( มอ.ปัตตานี)​
​—การแสดงชุดอานาซีส ​—การแสดง แงแปะ
เวลา 14.30-15.00 น.​แถลงการณ์ร่วม “องค์กรเครือข่ายทำงานด้านเด็ก”
เวลา 15.00 น.​เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : มีการจับฉลากในแต่ละช่วงของการเปลี่ยนกิจกรรมบนเวทีและมีกิจกรรมในซุ้ม และการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงาน * กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

โครงการ การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง A Beautiful Children Rights Day
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์เด็กจังหวัดชายแดนใต้ใน ปี 2558หากมองจากตัวเลข และสถิติที่แต่ละหน่วยงานได้แสดงให้เห็นแนวโน้มสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีต่อเด็กดีขึ้น แต่หากเรามองผ่านห้วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ได้เกิดการละเมิดสิทธิเด็กมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะสิทธิในการมีชีวิตรอด เพราะ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ทั้งทีเกิดจากการกระทำของกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่รัฐ และส่งผลให้เกิด การโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเพราะความไม่ปลอดภัยหรือการย้ายตามผู้ปกครอง เด็กจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสในการได้รับโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะการศึกษาซึ่งก็มีหลายปัจจัยเช่นปัญหาความปลอดภัยของครูผู้สอน การถูกตีตราในโรงเรียนในกรณีของเด็กในครอบครัวกลุ่มเคลื่อนไหว และ ความ หวาดกลัวจากสถานการณ์ความไม่สงบนอกจากนี้ยังมีเด็กบางส่วนที่ถูกใช้แสวงประโยชน์จากการไปมีส่วนร่วมทางการทหารจนกระทั่งเด็กจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

​เด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือเด็กที่เผชิญเหตุความรุนแรงหรือต้องสูญเสียผู้ปกครองจากสถานการณ์ความไม่สงบ มีการดูแลและเยียวยาจากหน่วยงานรัฐต่างๆ แต่ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่น่ากังวลคือเด็กในครอบครัวที่ถูกกล่าวหาจากรัฐ เด็กในครอบครัวที่ถูกวิสามัญฆาตกรรม เด็กในครอบครัวผู้สูญหาย และ เด็กในครอบครัวผู้ที่หลบหนี เด็กกลุ่มนี้คือเด็กที่ไม่ได้รับการเยียวยาหรือกการดูแลจากหน่วยงานรัฐ จึงเรียกว่าเด็กนอกระบบการเยียวยา เด็กทั้งสองกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะใช้ความรุนแรง หรือถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์จากทุกฝ่าย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยเฉพาะในการปกป้องคุ้มครองเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก และ ในพ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน ​ อนุสัญญาฉบับนี้ได้ระบุรายละเอียดของสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ไว้ว่าทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตน ได้แก่  
• สิทธิที่จะมีชีวิตรอด – ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย
• สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา – มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
• สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง – ให้รอดพ้นจากการทำร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูกทอดทิ้ง และการแสวงประโยชน์ในทุกรูปแบบ
• สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม – ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง
​แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ พบว่าเด็กได้รับผลกระทบดังนี้
1. การละเมิดจากสิทธิที่จะมีชีวิตรอด เพราะเด็กเป็นเหยื่อของความรุนแรง จากรายงานของกลุ่มด้วยใจพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2557 พบว่าเด็กเสียชีวิต 86 คน และได้รับบาดเจ็บ 431 คนนอกจากนี้ยังมีเด็กที่ต้องพิการจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกจำนวนไม่น้อย

2. การละเมิดจากสิทธิที่ควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง จากความรุนแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ การละเลยทอดทิ้ง หรือรูปแบบการกระทำต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อร่างกายและจิตใจ การพัฒนา และศักดิ์ศรีของเด็กซึ่งในสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ จากรายงานของ Child soldier international รายงานสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ของไทยเมื่อปี 2554เป็นงานวิจัยที่จัดทำโดยองค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ พบว่าเด็กชายอายุต่ำกว่า 18 ปี มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นกลุ่มพลเรือนติดอาวุธที่จัดตั้งโดยรัฐบาล กลุ่มชรบ.นี้ถือเป็นสถาบันระดับชาติที่ถูกจัดตั้งอยู่ทั่วประเทศ แต่กลับพบว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีค่อนข้างมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจถือได้ว่าเป็นความพยายามหนึ่งของรัฐบาลในการปราบปราบกลุ่มขบวนการต่อต้านติดอาวุธและ 2558เป็นการวิจัยของชายด์ โซลเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมพบว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้ว เด็กและเยาวชนยังถูกชักชวนจากกลุ่มเพื่อนและคนรู้จักในชุมชนของพวกเขาซึ่งอยู่นอกเขตโรงเรียนด้วย สมาชิกผู้ชาย 3 คนของกลุ่มติดอาวุธ ซึ่งสองคนอายุ 16 และ 17 ปีในขณะที่สัมภาษณ์ ได้รับการติดต่อจากเพื่อนของเขาที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธว่าได้มีการนำเด็กไปใช้แสวงหาประโยชน์ ในปฏิบัติการกองกำลัง

3. การละเมิดจากสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงได้ทำให้เด็กที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวไม่มีสิทธิในการตัดสินใจหรือแสดงความต้องการในการศึกษาหรือ การประกอบอาชีพ เพราะต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและตามรูปแบบการเยียวยาที่รัฐกำหนด และในบางกรณีที่ไม่ได้รับการเยียวยาโดยรัฐเพราะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็ก ทำให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งทำให้เด็กไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

ในเส้นทางของการสร้างสันติภาพสิ่งที่ทุกฝ่ายอยากเห็นกล่าวโดยสรุปก็คือ การที่ไม่มีเด็กเป็นเหยื่อของความรุนแรง การที่เด็กจะต้องไม่ถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ และการที่เด็กจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมการที่จะบรรลุเป้าหมายในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้นั้นจำเป็นต้องเริ่มสร้างเกราะป้องกันให้กับเด็ก และต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็ก ดังนั้น กลุ่มด้วยใจและเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กจึงจัดทำโครงการ การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชนและ เด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและสิทธิที่เด็กจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมที่จะส่งเสียงร่วมกับผู้ใหญ่ในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มด้วยใจและเครือข่ายจึงขอเสนอโครงการนี้ต่อมูลนิธิเอเชียในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็กให้กับหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้ ที่เกี่ยวข้องในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

2. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนในการปกป้องและคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบ

3. เพื่อสร้างพื้นที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการสร้างปกป้องตนเองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันกระบวนการสันติภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
1. เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 400 คนโดยแบ่งเป็น

2. หน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ ประชาชน จำนวน 100 คน

วิธีดำเนินการ
1. ประชุมเพื่อออกแบบและวางแผนการดำเนินงาน

2. ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง( A day for children rights )

กิจกรรมงาน 10 ปี สิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง
• นิทรรศการ

• การเล่าเรื่องราวโดยเด็ก (เสียงเด็กเพื่อสันติภาพ)

• กิจกรรมบนเวที

• การเสวนา เรื่อง สิทธิเด็ก

 
3. การถอดบทเรียนกิจกรรมและจัดทำรายงาน

ระยะเวลาดำเนินการ
​21 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี
ผู้ประสานงานโครงการ
​กลุ่มด้วยใจ
 
องค์กรร่วมจัด
1. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

2. กลุ่มจู่โจมจิตอาสาเพื่อสังคม

3. กลุ่มพิราบขาวชายแดนใต้

4. กลุ่มบุหงารายา

5. มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา”หรือ (NUSANTARA)

6. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

7. กลุ่มเซากูน่า

8. กลุ่มฟ้าใส

9. สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

10. HAP

11. Deep south watch

12. สมาคมยุวมุสลิมแห่งประไทย

13. เครือข่ายช่วยเหลือเด็กกำพร้า

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสังคมมีความตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็ก เมื่อเกิดความตระหนักรู้ก็จะทำให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและร่วมในการจัดการและแก้ไขกับปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กที่เกิดขึ้นได้ – ตัวชี้วัด เช่น จำนวน องค์กรรัฐ องค์กรประชาสังคม ที่เข้าร่วมงาน หรือให้การสนับสนุนต่อการจัดงาน (เช่น สนับสนุนงบประมาณ นิทรรศการ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากร ฯลฯ)  

2. เกิดความร่วมมือของเครือข่ายที่เข้มแข็งในการทำงานเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งในระดับพื้นที่ ส่วนกลาง และ ระหว่างประเทศอย่างน้อย 10 องค์กร – ตัวชี้วัด เช่น (1) มีแถลงการณ์ร่วมเพื่อปกป้องสิทธิเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบ (ได้รับผลกระทบ ถูกแสวงประโยชน์ และไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม) หรือ (2) เกิดกิจกรรมหรือโครงการต่อเนื่องเพื่อปกป้องสิทธิเด็กฯ

3. เด็กได้สื่อสารผ่าน บทความการสัมภาษณ์ การรายงานข่าว ไปยังสาธารณะผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสื่อกระแสหลักและสื่อกระแสรอง – ตัวชี้วัด เช่น จำนวนข่าว ช่องข่าว (หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ทีวี รายการวิทยุ หรือสื่ออื่นๆ) ที่รายงานกิจกรรมวันสิทธิเด็ก และเสียงของเด็ก

 
 

download 6 child soldiersdownload (5)YvR-nOJI7UkHKEupX0Z4JIRxo4IMkBe8A6Oo_W-PiR0

Seminar on “Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict” ( Thai -English-Malayu discussion with translation)

At Deep South Watch , PSU pattani, Thailand

22 November 2015

08:30 – 09:00 น Daftar

09:00 –09:15 Ucapan Utama dari Child soldier international

09:15-10:45    Perasmian Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict

10:45 – 11:00 coffee break

11:00 – 12:00  Peranan Child soldier international dan Pengalaman dari Luar Negara berkenaan Child soldier

12:00 – 13:30  Lunch

13:30-14:45 Discustion “adakah benar di Patani ada tentera kanak-kanak”

14:45 – 15:00 Soal jawab

The program is translated to Malayu by Tuwaedaniya Meringing

 

 กำหนดการ กิจกรรม การเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก

“Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict”

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความ

เกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ

ห้องประชุม Deep South Watch , PSU pattani

วันที่ 22 พย. 2558

08:30 – 09:00 น                             ลงทะเบียน

09:00 – 09:15                                          กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและแนะนำวิทยากรจาก Child soldier international

09:15-10:45                                             พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ

10:45 – 11:00                                          coffee break

11:00 – 12:00                                        บทบาท ของ Child soldier international และ ประสบการณ์จากต่างประเทศเรื่อง ทหารเด็ก

12:00 – 13:30                                    รับประทานอาหารและปฏิบัติศาสนกิจ

13:30-14:45                                          แลกเปลี่ยน มีทหารเด็กในปาตานี จริงหรือไม่

14:45 – 15:00                                        ถามตอบ และ ปิดการประชุม

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Full Program  program_agenda_22_11_2015 Thai- public2

download 6 child soldiersdownload (5)YvR-nOJI7UkHKEupX0Z4JIRxo4IMkBe8A6Oo_W-PiR0

program_agenda_22_11_2015 Thai- public2

รายงานเกี่ยวกับการใช้ทหารเด็กในพื้นที่จชต.ที่เกี่ยวข้อง

 1. รายงานการใช้ทหารเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้ง JPF_Thailand_Report_Thai
 2. southern-thailand-report-thai-final-compressed-3-print

มีทหารเด็กในปาตานี จริงหรือไม่

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิเด็กเรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ

“Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict”

ห้องประชุม DSW มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

หลักการและเหตุผล

ในวันสิทธิเด็กสากลทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมกันอย่างหลากหลายในเพื่อฉลองกันในหลายพื้นที่ รวมทั้งในประเทศไทยและในปีนี้มีการจัดงานวันสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558    เด็กในจังหวัดชายแดนใต้ก็เหมือนกับเด็กในอีกหลายๆพื้นที่ในโลกที่ยังคงเผชิญกับการสู้รบทางอาวุธอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ปีนี้พ.ศ. 2558 ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนใต้กำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 12

นับตั้งแต่ในเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2547 กลุ่มติดอาวุธได้โจมตีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นพลเรือน ประชาชนชาวพุทธ และชาวมุสลิมในท้องถิ่นที่สงสัยว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ  จากความขัดแย้งนี้จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 6,100 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 11,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพลเรือนซึ่งรวมไปถึงผู้หญิงและเด็ก เด็กๆ ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงอื่นๆ อีกมากมาย กว่า 10 ปีที่ความตึงเครียดทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และศาสนาระหว่างชาวมลายูมุสลิมซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่กับรัฐไทยได้ฝังรากลึกมานานนับศตวรรษประทุเป็นความรุนแรงทางอาวุธ   ความรุนแรงนี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้ทุเลาเบาบางลงแต่ดูเหมือนกลับทวีความรุนแรงมากขึ้น

ในขณะเดียวกันวุธ  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจและสี่ยงที่มีต่อเด็กในพื้นที่ความขัดแย้งที่จะถูกชักชวนให้เข้าร่วมการใรัฐบาลไทยก็เป็นรัฐภาคีในพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสิทธิเด็กว่าด้วยเรื่องเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้ง หรือที่เรียกว่า the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (OPAC) พิธีสารฯต้องการให้รัฐคุ้มครองไม่ให้เด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งตกอยู่ในอันตรายใดใด รวมทั้งสร้างมาตรการป้องกันทั้งทางนโยบายและกฎหมายให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายสิทธิมนุษยธรรมระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาสิทธิเด็ก  ความล้มเหลวที่จะปกป้องเด็กจากความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธไม่ใช่แค่เพียงการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในทางกฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นการทอดทิ้งให้เด็กในจังหวัดชายแดนใต้ตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงโดยลำพัง

ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังว่ามีการใช้ทหารเด็กในการเข้าร่วมปฏิบัติการกับกลุ่มติดอาวุธมากน้อยเพียงใด รัฐบาลปฏิเสธว่าไม่มีการใช้ทหารเด็กทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐและกองกำลังติดอาวุธอื่นๆ   องค์การสหประชาชาติเองก็ยังไม่มีแผนการที่ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหานี้ในประเทศไทย ทั้งๆที่การรายงานเรื่องการใช้ทหารเด็กและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ได้รายงานในการประชุมประจำปีของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรื่องเด็กและสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552  และในปีพ.ศ. 2554

ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงในพื้นที่จะตระหนักดีถึงสิ่งนี้ อันที่จริงแล้ว รัฐบาลไทยปฏิเสธมาโดยตลอดว่าสถานการณ์ในภาคใต้ถือเป็นสถานการณ์ของความขัดแย้งด้วยอาวุธตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งขัดแย้งกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งความขัดแย้งด้วยอาวุธที่ยืดเยื้อระหว่างรัฐไทยและกลุ่มกองกำลังติดอาวุธนับว่าเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธที่มิใช่สถานการณ์ระหว่างประเทศ (non-international armed conflict)  แต่เด็กเป็นอนาคตของชาติ  การที่จะสร้างอนาคตของชาติให้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศได้นั้นยุทธศาสตร์การแก้ไขผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดกับเด็กในพื้นที่ความขัดแย้งอย่างในจังหวัดชายแดนใต้ต้องเป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนที่ครอบคลุมหลายมิติที่จะยุติ ห้าม และป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธใดใดอย่างเด็ดขาด

แม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบจะเป็นอุปสรรคในการทำงานแต่ภาคประชาสังคมยังคงทำงานเพื่อตรวจสอบติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายพิเศษกับเด็กเยาวชน อย่างไรก็ตามภาคประชาสังคมยังคงต้องการการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติและประชาคมระหว่างประเทศในการให้ทุนสนับสนุนการทำงานเพื่อตรวจตรา รายงาน สร้างความเข้าใจให้สังคมในเรื่องสิทธิเด็ก รวมทั้งการทำความเข้าใจเรื่องประเด็นความเสี่ยงที่มีต่อเด็กในพื้นที่ความขัดแย้งที่จะถูกชักชวนให้เข้าร่วมการใช้อาวุธ  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม กลุ่มด้วยใจและชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิเด็กเรื่องพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เน้นพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558   ห้องประชุม Deep South Watch มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี เวลา 9.00-15.00 น.

ผู้เข้าร่วม

 1. ผู้ปฎิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน
 2. นักกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชน
 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและที่สนใจ
 4. สื่อมวลชน

ผู้ประสานงานโครงการ

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ   มูลนิธิผสานวัฒนธรรม     Tel. 086-7093000

อัญชนา หีมมีนะ        กลุ่มด้วยใจ                         Tel. 081-8098609

องค์กรร่วมจัด

 • กลุ่มด้วยใจ ก่อตั้งขึ้นปี 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการทรมาน กลุ่มด้วยใจทำงานกับภาคส่วนอื่นทั้งในและระดับประเทศ และองค์กรอื่นๆในระดับท้องถิ่น ทั้งการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนและสำหรับสิทธิเด็กในจังหวัดชายแดนใต้
 • มูลนิธิผสานวัฒนธรรมก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยทำงานเกี่ยวกับความ ยุติธรรมและการป้องกัน ส่งเสริม และตรวจสอบสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย มีหลักปรัชญาและกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้าง สิทธิมนุษยชนให้เข้มแข็งและปฏิรูประบบยุติธรรมอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนของสังคม โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เน้นให้ความสำคัญกับคนชายขอบ เช่น ชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ แรงงานต่างด้าว และผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
 • ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Child Soldiers International) ชื่อเดิม คือพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็ก (Coalition to Stop the use of Child Soldiers) ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นองค์กรสากลเพื่อการวิจัย และสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายที่จะหยุดยั้งและป้องกันการเกณฑ์เด็กเป็นทหารและใช้เด็กเข้าร่วมสงคราม (เด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าร่วมกลุ่มหรือกองกำลังติดอาวุธ องค์กรมีจุดประสงค์เพื่อการปลดปล่อยทหารเด็กจากกลุ่มหรือกองกำลังติดอาวุธ และช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบพลเรือนตามเดิม รวมถึงเอาผิดผู้ที่เกณฑ์และใช้เด็กทางทหาร ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลสนันสนุนการยึดมั่นต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องความเกี่ยวพันของเด็ก ในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (OPAC) ในระดับสากล สัญลักษณ์ของชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

กำหนดการ กิจกรรม การเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก

“Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict”

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความ

เกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ

ห้องประชุม DSW มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

08:30 – 09:00 น                             ลงทะเบียน

09:00 – 09:15                                          กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและแนะนำวิทยากรจาก Child soldier international

09:15-10:45                                             พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยกำลังอาวุธ

10:45 – 11:00                                          coffee break

11:00 – 12:00                                        บทบาท ของ Child soldier international และ ประสบการณ์จากต่างประเทศเรื่อง ทหารเด็ก

12:00 – 13:30                                    รับประทานอาหารและปฏิบัติศาสนกิจ

13:30-14:45                                          แลกเปลี่ยน มีทหารเด็กในปาตานี จริงหรือไม่

14:45 – 15:00                                        ถามตอบ และ ปิดการประชุม

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

IMG_0045-1

2015-11-17 CrCF urges independent investigation on death in custody

For immediate release on 17 November 2015

Press Release
Independent investigation urged for Mr. Anan Kerdkaew

who died mysteriously after three days in police custody

 

Mr. Anant Kerdkaew reportedly died of a mysterious cause on 11 November 2015 after he had been arrested and held in custody for questioning by inquiry officials of the Provincial Police of Nakhon Ratchasima. The arrest took place on 9 November 2015 and his relatives were informed via phone on 11 November that Mr. Anant Kerdkaew had been admitted into the Maharat Nakhon Ratchasima Government Hospital for treatment for unknown reason. They were simply told that Mr. Anant suffered a severe injury and could not communicate and respond. He was later pronounced dead at the hospital on 13 November 2015.

His relatives were simply informed by the police that the “Inquest” had been conducted, albeit no dissection of body by forensic physician had taken place. Pol Maj Col Siriwat Riamsiri, the inquiry official, simply recorded that he and a public prosecutor, an administrative official and a medical doctor have conducted an “inquest” of the body and found “injuries inflicted around the body”. The inquiry official recorded such information in the Death Certificate no. 818/2558 and his relatives were given a copy of the Death certificate issued by the Maharat Nakhon Ratchasima Hospital indicating that the deceased suffered “severe brain damage caused by being pounded with blunt object on his head”.

Cross Cultural Foundation (CrCF), is human rights organization conducting activities to prevent and end torture, deems that the death in custody of Mr. Anan is suspicious from torture and ill treatment. If so, the act of torture is violation of domestic law and international laws. Thailand is party to ICCPR and CAT. Therefore we urged the responsible authorities to

 1. It is important that Mr. Anant’s body must be autopsy by forensic physician. Since he died in custody and pretrial, it is required by Article 150 of the Criminal Procedure Code for a proper “autopsy” to be conducted to determine the detailed cause of death. This will provide the case no. 818/2558 with detailed information useful during the post mortem inquest in the Court to determine the cause of death and the possible perpetrator as required by the law. The relative could have their lawyers to assist on the inquest trial.
 2. Thailand is the party to UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Therefore it is obligation to responsible authorities to bring the perpetrator(s) to justice. However, the relative can submit complaint to National Human Rights Commission to investigate including files the civil or criminal lawsuit to seek the justice. In addition, Thailand must comply CAT obligation provisions especially criminalizing torture in Thai domestic law.
 3. The case is important since the suspect was inflicted with severe physical injuries while being held in police custody. The investigation must be independent without exception and interference by any influential officers. If the investigation found that any police officers allegedly involved in the act of torture, the suspension or transfer must follow strictly.
 4. The Royal Thai Police shall direct clearly the policy on absolute prohibition of torture during inquiry and interrogation process including providing training and ethical education that torture is illegal and not acceptable by the Royal Thai Police. The act of torture will be brought to justice both disciplinary and criminal punishment. The supervisor(s) shall also be responsible for the act of their subordinate(s) if involved in tortured interrogation.

For further information, please contact;
Natthasiri Bergman, phone 02-693-4939, 085-1208077

2015-11-17 CrCF requesting to meet 3 detainees at army facility at 11th circle

IMG_0045-1

For immediate release on 17 November 2015

Press Release

Cross Cultural Foundation requesting for a visit to

 the temporary remand facility in the 11th Military Circle

 

On 17 November, the Acting Chairperson of the Cross Cultural Foundation (CrCF), Mr. Surapong Kongchantuk, has sent a letter to the Director General of the Department of Corrections requesting for a visit and access to the three suspects being held in custody in the temporary remand facility in the 11th Military Circle in order to explore their living condition and assess how their fundamental rights are being met.

 

CrCF is a nonprofit organization registered with no. T9/2545 with the objectives of promoting and protecting human rights, strengthening the rule of law, promoting access to justice, protecting people’s rights and liberties and promoting mutual understanding and cultural exchange among various communities and groups as well as disseminating information on laws and human rights in public and documenting and reporting cases of human rights violation.

 

The reason  of the request to visit the suspects being deprived of their liberty in the temporary remand facility is, previously, Mr. Suriyan Sucharitpolwong, aka “Mor Yong”, and other have been held in custody in the same prison, at the temporary remand facility on Nakhon Chai Sri Road inside the 11th Military Circle. Later, it was officially announced that the two suspects had died in custody including Pol Maj Prakrom Warunprapa who was found dead on 23 October 2015. According to the press statement of the Department of Corrections, his death was caused by his hanging himself in the holding cell. Later on 9 November 2015, the Department of Corrections revealed again that Mr. Suriyan Sucharitpolwong had died from bloodstream infection (septicemia) causing him an acute respiratory failure on 7 November 2015.

 

CrCF finds the deaths in custody of the two suspects have drawn much attention from public, since both of them were held in custody in a place almost inaccessible by their relatives or lawyers. It has caused many doubts in public regarding the treatment of the suspects and safety of the remaining ones. At present, it is reported that there were three remaining suspects being deprived of their liberty there including Mr. Jirawong Watthanathewasilp, aka ”Art Shutter Thep”, a suspect in a lèse majesté case related to the same case faced by the two deceased, and the two suspects in the Erawan Shrine Bombs, Mr. Adem Karadag and Mr. Mieraili Yusufu

For more information, please contact 02-6934939

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,699 other followers